leverings-voorwaarden

leverings-voorwaarden van Eifel Tourismus (ET) GmbH

Inhoud delen:

Geachte Nederlandse gasten, de volgende vertaling van de leverings-voorwaarden is uitsluitend bedoeld om de inhoud van de leveringsvoorwaarden voor u duidelijker te maken. Alleen de Duitse versie is juridisch rechtsgeldig.

 

Reisvoorwaarden voor arragementen van Eifel Tourismus (ET) GmbH

De hier volgende reisvoorwaarden gelden voor arrangementen die de Eifel Tourismus (ET) GmbH aanbiedt!
Voor boekingen geldig vanaf 01-07-2018:
Deze reisvoorwaarden worden, voor zover rechtsgeldig geïnte-greerd, onderdeel van de reisovereenkomst, die u - in het vervolg 'reiziger' of 'klant' - na 30-6-2018 afsluit met Eifel Tourismus (ET) GmbH, in het vervolg afgekort als 'ET' als reisorganisatie. Deze reisvoorwaarden gelden uitsluitend voor de arrangementen van de ET. Ze gelden niet voor het bemiddelen van diensten van derden (bijv. rondleidingen en toegangskaarten) en niet voor overeenkomsten over diensten m.b.t. logies of het bemiddelen daarvan. Ze vullen de wettelijke voorschriften van de §§ 651a - y BGB (Duits burgerlijk wetboek) en de artikelen 250 en 252 van het EGBGB (introductiewet bij het BGB) aan en geven hieraan inhoud:

1.     Sluiten van de overeenkomst
1.1     Met de boeking (reisaanmelding), die mondeling, telefonisch, schriftelijk, per fax, per e-mail kan geschieden, doet deklant de ET een bindend aanbod voor het afsluiten van een reisovereenkomst. Ten grondslag aan zijn aanbod liggen de reisbeschrijving, deze reisvoorwaarden en alle aanvullende informatie in de reisaankondiging (catalogus, lijst met gastgevers, internet) voor zover de klant hierover beschikt
1.2    De reisovereenkomst   komt tot stand met de ontvangst van de reisbevestiging (verklaring van acceptatie) door de reisorganisator. Bij of onmiddellijk na afsluiten van de overeenkomst zal de reisorganisator de klant een reisbevestiging overeenkomstig de wettelijke voorschriften op een permanente gegevensdrager (die de klant ertoe in staat stelt om de verklaring ongewijzigd zo te bewaren of op te slaan dat 
1.3 hij hierover gedurende een redelijke periode kan beschikken, bijv. op papier of als e-mail) doen toekomen, voor zover de reiziger geen aanspraak kan maken op een reisbevestiging in papiervorm volgens art. 250 § 6 lid (1) regel 2 EGBGB, omdat de overeenkomst werd afgesloten buiten de kantoorruimtes of terwijl beide partijen in persona aanwezig waren. Wanneer de boekingsbevestiging van de ET afwijkt van de boeking door de klant, dan is er sprake van een nieuw aanbod van de ET, waaraan deze tot 7 dagen vanaf de datum van de boekingsbevestiging is gehouden. De overeenkomst komt op basis van dit gewijzigde aanbod tot stand wanneer de klant het aanbod accepteert door dit uitdrukkelijk te verklaren, een aanbetaling of de restbetaling te verrichten. Hetzelfde geldt wanneer de ET de klant een aanbod in tekstvorm voor een arrangement heeft voorgelegd.
1.4   De door de ET verstrekte voorcontractuele informatie over wezenlijke eigenschappen van de reisprestaties, de reissom en alle bijkomende kosten, de betalingsregelingen, het mini-male aantal deelnemers en de vaste annuleringskosten (cf. artikel 250 § 3 nummer 1, 3 tot 5 en 7 EGBGB) worden enkel dan geen bestanddeel van de overeenkomst inzake het arrangement als dit tussen de partijen nadrukkelijk zo is overeengekomen.
1.5   De ET wijst erop dat volgens de wettelijke voorschriften (§§ 312 lid 7, 312g lid 2 regel 1 nr. 9 BGB) bij overeenkomsten inzake reisarrangementen cf. § 651a en § 651c BGB, die van op afstand (brieven, catalogi, telefoongesprekken, telekopieën, e-mails, via mobiele telefoondienst verstuurde berichten (SMS) alsmede radio, telemedia en onlinediensten) werden afgesloten, geen recht van herroeping bestaat, maar enkel de wettelijke annulerings en opzegrechten, met name het annuleringsrecht cf. § 651h BGB (zie hiervoor ook punt 8). Een
herroepingsrecht bestaat echter als de overeenkomst over reisprestaties cf. § 651a BGB buiten kantoorruimtes wird afgesloten, tenzij de mondelinge onderhandelingen waarop het afsluiten van de overeenkomst berust, werden gevoerd op voorafgaande bestelling van de consument; in dat laatste geval bestaat er evenmin een herroepingsrecht.

2.   Prestaties
2.1    De door de ET verschuldigde prestaties resulteren uitsluitend uit de inhoud van de boekingsbevestiging in combinatie met de daaraan ten grondslag liggende aankondiging van het betreffende arrangement en met alle informatie en toelichtingen die daarin zijn opgenomen.
2.2 Reisbemiddelaars en dienstverleners, met name logiesbedrijven, zijn door de ET niet gemachtigd, garanties te geven of overeenkomsten te sluiten die verder gaan dan de reisaanbieding of de boekingsbevestiging of deze tegenspreken of de bevestigde inhoud van de reisovereenkomst veranderen.
2.3 Gegevens   in hotelgidsen, prospectussen en vergelijkbare lijsten, met name ook in bedrijfsprospectussen van de logiesadressen, welke niet door de ET zijn uitgegeven, zijn voor de ET en haar prestatieplichten  niet bindend, voor zover deze niet door nadrukkelijke afspraak met de gast tot inhoud van de prestatieplicht van de gastgever werden gemaakt.

3.   Aanbetaling/restbetaling
3.1   Reisorganisatoren en reisbemiddelaars mogen enkel betalingen over de reissom vóór beëindiging van de gearrangeerde reis verlangen of aannemen wanneer een rechtsgeldige zogenaamde reisgeldverzekeringsovereenkomst bestaat en de klant het verzekeringsbewijs met naam en contactgegevens van de verzekeraar op een duidelijke, begrijpelijke en nadrukkelijke wijze overhandigd werd. Na sluiten van de overeenkomst (ontvangst van de boekingsbevestiging) en na overhandiging van een verzekeringsbewijs is een aanbetaling verschuldigd, die met de totale reissom wordt verrekend. Deze bedraagt 20% van de reissom, tenzij in individuele gevallen anders is overeengekomen en in de boe- kingsbevestiging is vermeld.
3.2 Het resterende bedrag dient 3 weken voor reisaanvang te zijn betaald, mits in individuele gevallen geen andere betalingstermijn werd overeengekomen, het verzekeringsbewijs is overhandigd en vaststaat dat de reis niet meer om de in punt 8 van deze voorwaarden genoemde redenen geannuleerd kan worden. Bij boekingen minder dan 3 weken voor reisaanvang moet de totale reissom terstond worden voldaan.
3.3   Afwijkend van de regelingen in punt 3.1 en 3.2 vervalt de verplichting tot overhandiging van een verzekeringsbewijs wanneer de contractuele prestaties geen vervoer van en naar de vakantiebestemming inhouden en wanneer is overeengekomen en in de boekingsbevestiging  is opgenomen dat de hele reissom pas na het einde van de reis ter plaatse (beëindiging van het arrangement) betaald hoeft te worden.
3.4 Indien geen contractueel of wettelijk recht op annuleren zijdens de klant bestaat en de ET bereid en in staat is, de contactuele prestaties te leveren, geldt:
a) Wanneer de reiziger bij intreden van de voorwaarden tot betaling de aanbetaling of restbetaling niet op de afgesproken termijnen voldoet, dan is de ET gerechtigd, na aanmaning met stellen van een termijn, het contract te ontbinden en de reiziger annuleringskosten conform punt 4 van deze voorwaarden in rekening te brengen.
b) Zonder volledige betaling van de reissom bestaat geen aanspraak van de klant op claimen van de reisprestaties resp. overhandiging van de reisdocumenten.

4.    Annuleren door de klant, omboeking
4.1   De klant kan de reis tot aan reisaanvang te allen tijde annuleren. Aanbevolen wordt om in tekstvorm te annuleren om misverstanden te voorkomen. Bepalend is de dag van ontvangst van de annuleringsverklaring bij de ET of de reisbemiddelaar.
4.2 Als de klant vóór aanvang van de reis annuleert of niet verschijnt voor de reis, dan verliest de ET haar aanspraak op de reissom. In plaats  daarvan  kan de ET een redelijke  schadevergoeding  verlangen, voor zover de ET niet aansprakelijk gesteld kan worden voor de annulering of op de plaats van bestemming of in de directe omgeving daarvan geen buitengewone omstandigheden  optreden, die doorgang van het arrangement of het vervoer van personen naar de plaats van bestemming aanzienlijk belemmeren; omstandigheden zijn onvermijdelijk en buitengewoon wanneer ze niet onder de controle van de ET vallen, en wanneer de gevolgen ervan ook niet vermeden hadden kunnen worden als alle redelijke voorzorgsmaatregelen getroffen zouden zijn.
4.3 De hoogte van de schadevergoeding hangt af van de reis- som min de waarde van de door de ET bespaarde kosten en min de inkomsten die de ET door elders inzetten van de rei- sprestaties verwerft, hetgeen op verzoek van de klant door de reisorganisator aangetoond dient te worden. De reisorga- nisator heeft de hier volgende vaste schadevergoedingsbedragen met inachtneming van de periode tussen de annule- ringsverklaring en reisaanvang alsmede met inachtneming van de te verwachten besparing op kosten en de verwachte inkomsten door elders inzetten van de reisprestaties vastgelegd. De schadevergoeding wordt overeenkomstig het tijdstip van ontvangst van de annuleringsverklaring als volgt met een annuleringsclassificatie berekend:
tot de 31e dag vóór reisaanvang:10% van de reissom
van de 30e t/m de 21e dag voor reisaanvang:20 % van de reissom
van de 20e t/m de 12e dag voor reisaanvang:30 % van de reissom
van de 11e t/m de 3e dag voor reisaanvang:70 % van de reissom
vanaf de 3e dag voor reisaanvang en bij niet-verschijnen:90 % van de reissom
4.4 Het afsluiten van een reisannuleringsverzekering alsmede een verzekering voor dekking van de repatriëringskosten bij ongeluk of ziekte wordt dringend aangeraden.
4.5 De klant is gerechtigd, de ET te bewijzen dat deze geen of aanzienlijk minder kosten heeft gemaakt dan de boven vastgelegde standaard bedragen. In dat geval is de klant enkel verplicht tot betaling van de geringere kosten.
4.6 De ET behoudt zich het recht voor, in plaats van voornoemde standaard bedragen een hogere, concrete schadevergoeding te eisen, voor zover de ET aantoont dat zij aanzienlijke hogere kosten heeft gemaakt dan het toepasbare standaard bedrag. Wanneer de ET een dergelijke aanspraak geldend maakt, dan is de ET verplicht, de gevorderde schadevergoeding met inachtneming van bijvoorbeeld bespaarde kosten en een eventuele andere bestemming van de reisprestaties concreet te specificeren en aan te tonen.
4.7 Wanneer op verzoek van de klant na sluiten van de overeenkomst wijzigingen met het oog op de reisdata, de accommodatie, de maaltijden of andere prestaties (omboekingen) plaatsvinden, dan kan de ET, zonder dat de klant juridisch aanspraak kan maken op de omboeking en enkel voor zover dit überhaupt mogelijk is, tot de 32ste dag voor reisaanvang een omboekingsvergoeding van 26,- euro in rekening brengen.  Latere omboekingen zijn alleen mogelijk met annuleren van de reisovereenkomst en nieuw boeken overeenkomstig de bovenstaande annuleringsvoorwaarden. Ditgeldt niet voor omboekingswensen die met slechts geringe kosten verbonden zijn.
4.8 Als de ET als gevolg van een annulering verplicht is tot vergoeding van de reissom, dan dient de ET onmiddellijk, echter uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de annuleringsverklaring te betalen.
4.9 Het wettelijke recht van de klant, cf. § 651 e BGB van de ET door mededeling op een blijvende gegevensdrager te verlangen dat in plaats van hij zelf een derde de rechten en plichten, voortvloeiend uit de overeenkomst inzake het arrangement, overneemt, blijft door voornoemde voorwaarden onaangetast. Zo´n verklaring is in elk geval nog op tijd wanneer deze 7 dagen voor reisaanvang bij de ET is binnengekomen.

5.   Verplichtingen van de reiziger, (gebreken melden, op- zeggen)
5.1    De reiziger is verplicht de ET onmiddellijk van eventuele tekortkomingen op de hoogte te stellen en daarvoor een oplossing te verlangen. Aanspraken van de reiziger komen alleen dan niet te vervallen wanneer de reiziger geen schuld draagt aan het niet melden van de klacht. De reiziger kan het gebrek echter ook melden bij de reisbemiddelaar, bij wie hij de reis heeft geboekt. Melden van het gebrek aan de dienst- verlener, met name het logiesbedrijf, is niet voldoende.
5.2 Wanneer het verloop van de reis als gevolg van een tekort- koming in wezenlijke mate wordt  beïnvloed, of wanneer als gevolg van zo'n tekortkoming  om duidelijke, voor de ET in- zichtelijke redenen van de reiziger niet verlangd kan worden dat hij de reis maakt, dan kan de reiziger deze reisovereen- komst conform de wettelijke  bepalingen (§ 651l BGB) opzeg- gen.Wanneer een klant/reiziger de overeenkomst inzake het arrangement wegens een gebrek conform § 651i lid (2) BGB, voor zover dit aanzienlijk is, volgens § 651l BGB wil opzeggen, dan dient hij de reisorganisator vooraf een redelijke termijn te verlenen om het gebrek te verhelpen. Dit geldt alleen dan niet, wanneer de reisorganisator weigert het gebrek te ver- helpen, of wanneer het gebrek onmiddellijk verholpen moet worden.
5.3 De reiziger dient aanspraken volgens § 651i lid (3) nr. 2, 4-7BGB wegens niet contractconforme levering van de reisprestaties tegenover de ET via het hier volgende adres in te dienen. De aanspraken kunnen ook worden ingediend bij de reisbemiddelaar wanneer de reis via deze bemiddelaar was geboekt. Het verdient dringende aanbeveling om de aanspraken in tekstvorm in te dienen.

6.   Bijzondere verplichtingen van de reiziger bij arrangementen met medische prestaties, kuurbehandelingen, wellness-aanbiedingen
6.1 Bij arrangementen die medische prestaties, kuurbehandelingen, wellness-aanbiedingen of vergelijkbare  prestaties inhouden, is het aan de reiziger om voor de boeking, voor reisaanvang en voor gebruikmaking van de prestaties ernaar te informeren, of de betreffende behandeling of prestaties met het oog op zijn persoonlijke gezondheidstoestand, met name op eventueel reeds bestaande klachten of ziektes, voor hem geschikt zijn.
6.2 De ET is wat dit betreft zonder uitdrukkelijke overeenkomst geen speciale, met name op de betreffende reiziger afgestemde, medische toelichting of informatie verschuldigd over gevolgen, risico's en bijwerkingen van zulke prestaties.
6.3 Bovenstaande bepalingen gelden onafhankelijk van het feit of de ET slechts bemiddelaar van zulke prestaties is of dat deze onderdeel uitmaken van de reisprestaties.

7.    Aansprakelijkheid
7.1   De contractuele aansprakelijkheid van de ET voor schade die geen gevolg is van schade aan leven, lichaam of gezondheid,en die niet door schuld zijn veroorzaakt, is beperkt tot de drievoudige reissom,
7.2  De ET is niet aansprakelijk voor informatie  en prestatiestoringen in samenhang met prestaties, die geen contractueel overeengekomen hoofdprestaties zijn en geen onderdeel uitmaken van het vaste arrangement van de ET en die voor de klant herkenbaar en in het reisbestek of de boekingsbevestiging en onder vermelding van de identiteit en het adres van de bemiddelde contractuele partner als externe prestatie gelden, of die tijdens het verblijf als externe prestaties enkel worden bemiddeld (bijv. kuur- en wellness-diensten, sportevenementen, theaterbezoeken, tentoonstellingen, excursies etc.) De §§ 651b, 651c, 651w en 651y BGB blijven hierdoor onaangetast.
7.3 Wanneer prestaties zoals medische en therapeutische prestaties, massages of andere heelkundige behandelingen of diensten geen onderdeel uitmaken van het arrangement van de ET en door haar naast het geboekte arrangement volgens punt 7.2 enkel worden bemiddeld, dan is de ET niet aansprakelijk voor leveren van de prestaties en voor persoonlijk letsel of materiële schade. Wanneer zulke prestaties onderdeel van de reisprestaties zijn, is de ET niet aansprakelijk voor een succes van de kuur of behandeling. De §§ 651b, 651c, 651w en 651y BGB blijven hierdoor onaangetast.

8.   Niet genoten prestaties
Als de reiziger geen gebruik maakt van afzonderlijke reisprestaties, die de ET overeenkomstig de overeenkomt had willen en kunnen leveren, en wel om redenen waarvoor de reiziger verantwoordelijk is, dan bestaat er geen recht van de reiziger op een evenredige restitutie. De ET zal echter, voor zover het niet gaat om zeer geringe bedragen, bij de betreffende dienstverleners aandringen op restitutie en deze bedragen terugbetalen aan de klant, zodra en voor zover deze door de afzonderlijke dienstverleners daadwerkelijk aan de ET zijn terugbetaald.

9.  Opmerkingen inzake instellen van een alternatieve geschillenbeslechting; overeenkomst rechtskeuze en forum
9.1 De ET wijst er met het oog op de wet inzake geschillenbeslechting voor consumenten op dat de ET niet deelneemt aan een vrijwillige geschillenbeslechting voor consumenten. Mocht een dergelijke geschillenbeslechting  voor de ET verplichtend worden dan informeert de ET de consumenten hierover in een gepaste vorm. De ET wijst voor alle overeen- komsten die langs elektronisch rechtsverkeer werden geslo- ten op het Europese platform voor online-geschillenbeslech- tings http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
9.2 Voor reizigers die geen lid van een lidstaat van de Europese Unie of Zwitserse staatsburger zijn, wordt voor de hele juridische en contractuele relatie tussen de reiziger en de ET de uitsluitende geldigheid van het Duitse recht overeenge- komen. Zulke reizigers kunnen de ET uitsluitend voor het gerecht dagen waar de ET is gevestigd.
9.3 Voor klachten van de ET tegenover reizigers c.q. contractuele partners die kooplieden, publiek- of privaatrechtelijke rechts-personen zijn, wier woonof gebruikelijke verblijfplaats in het buitenland ligt, of wier woon- of gebruikelijke verblijf- plaats op het tijdstip van indienen van de klacht niet bekend is, wordt als bevoegde rechtbank de rechtbank voor de plaats waar de ET is gevestigd, overeengekomen

©   copyright; Noll & Hütten Advocaten, Stuttgart | München
2004 – 2019

De bemiddelende dienst is: Eifel Tourismus (ET) GmbH vertegenwoordigd door: Klaus Schäfer Telefoon: +49 (0) 6551 96 56 0
Telefax: +49 (0) 6551 96 56 96
E-mail: info@eifel.info
Internet: www.eifel.info
 

Boekings- en bemiddelingsvoorwaarden voor accommodaties 

Vanaf 01.07.2018:
De onderstaande boekings- en bemiddelingsvoorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten inzake de huur van accommodaties in (plaats) en de bemiddeling daarbij door Eifel Tourismus (ET) Prüm.
Eifel Tourismus (ET) GmbH, hierna afgekort tot 'ET', bemiddelt bij de huur van accommodaties bij professionele en particuliere verhuurders (hotels, pensions, kamers bij particulieren en appartementen), hierna in het algemeen aangeduid als 'verhuurder', in de Eifel op basis van het actuele aanbod. De onderstaande voorwaarden worden, voor zover rechtsgeldig overeengekomen, deel van de boekingsovereenkomst die in geval van boeking tot stand komt tussen de gast en de verhuurder, en regelen in aanvulling op de wettelijke voorschriften de contractuele relatie tussen de gast en de verhuurder en de bemiddelingsactiviteiten van de ET. Lees deze voorwaarden daarom zorgvuldig door.

1. Positie van de ET; toepasselijkheid van deze boekingsvoorwaarden
1.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, treedt de ET uitsluitend op als bemiddelaar.RPT is niet aansprakelijk voor de door de verhuurder verstrekte informatie over prijzen en diensten. Een eventuele aansprakelijkheid van de ET op grond van de bemiddelingsovereenkomst blijft hierdoor onverlet. 
1.2 a) ET is exploitant van de betreffende internetsites resp. de uitgever van overeenkomstige lijsten met gastheren, catalogi, flyers of andere printmedia en online-presentaties, als hij hier uitdrukkelijk wordt genoemd als uitgever/exploitant. 
b) Voor zover de dienstverleningen van ET de gastheer (overnachtingsmogelijkheid, verzorging en eigen bijkomende dienstverleningen van de gastheer) bemiddelt, die geen belangrijk deel van de totale waarde van de diensten van de gastheer vormen en ook geen belangrijk kenmerk van de samenstelling van de diensten van de gastheer of van ET zelf vormen of als zodanig worden aangeprezen, neemt ET slechts de positie van een bemiddelaar in.
c) ET heeft als bemiddelaar de positie van een aanbieder verbonden reisdienstverlening, voor zover dat volgens de wettelijke voorschriften van § 651w BGB wordt voldaan aan de voorwaarden voor een aanbieding verbonden reisdienstverlening van ET. 
d) Ongeacht de verplichtingen van ET als aanbieder van verbonden reisdienstverleningen (in het bijzonder de overdracht van het wettelijk bepaalde standaardformulier en de uitvoering van de bescherming van het klantengeld in het geval van een incasso bij ET) en de juridische gevolgen bij het niet voldoen aan deze wettelijke verplichtingen is ET in het geval van een van de voorwaarden volgens b) of c) noch reisorganisatie nog contractant in het bij een boeking tot stand gekomen overeenkomst voor onderdak. Daarom is hij niet aansprakelijk voor de informatie van de gastheer wat betreft de prijzen en diensten, voor het leveren van de diensten zelf evenals voor gebreken wat betreft de diensten. 
1.3 Deze boekingsvoorwaarden zijn, voor zover rechtsgeldig overeengekomen, van toepassing op alle boekingen van accommodaties die tot stand komen op basis van het door de ET uitgegeven accommodatieoverzicht resp. op basis van het overeenkomstige aanbod op internet.
1.4 Het blijft de verhuurder voorbehouden in specifieke gevallen met de gast andere boekingsvoorwaarden overeen te komen of afspraken te maken die van de volgende boekingsvoorwaarden afwijken of deze aanvullen.

2. Totstandkoming van overeenkomsten, reisbemiddeling, gegevens in hotelgidsen
2.1 Met zijn boeking biedt de gast, eventueel na voorafgaande vrijblijvende inwinning van informatie bij de verhuurder over diens accommodatie en de actuele beschikbaarheid daarvan, de verhuurder bindend aan een boekingsovereenkomst te sluiten. De basis van dit aanbod zijn de beschrijving van de accommodatie en de aanvullende informatie op basis waarvan de boeking plaatsvindt (bijv. beschrijving van de locatie, informatie over de categorie waarin de accommodatie is ingedeeld), voor zover de gast hierover bij boeking beschikt. 
2.2 De gast kan boeken op alle door de verhuurder aangeboden manieren, dus mondeling, schriftelijk, telefonisch, per fax of per e-mail.
2.3 De overeenkomst komt tot stand met de ontvangst van de acceptatieverklaring (boekingsbevestiging) van de verhuurder of de ET als diens vertegenwoordiger. Voor de acceptatieverklaring gelden geen vormvoorschriften, zodat ook mondelinge en telefonische bevestigingen voor de gast en de verhuurder bindend zijn. 
2.4 Gewoonlijk zal de verhuurder de gast bij mondelinge of telefonische boekingen een schriftelijk exemplaar van de boekingsbevestiging doen toekomen. De rechtsgeldigheid van de boekingsovereenkomst is bij dergelijke boekingen echter niet afhankelijk van de ontvangst van een schriftelijk exemplaar van de boekingsbevestiging.
2.5 Voor zover de verhuurder resp. de ET als diens bemiddelaar de mogelijkheid biedt de accommodatie definitief te boeken door middel van het elektronisch afsluiten van een overeenkomst via een internetplatform, geldt voor de totstandkoming van deze overeenkomst:
De online-boekingsprocedure wordt de klant uitgelegd door middel van aanwijzingen. Als contracttaal is uitsluitend de Duitse taal beschikbaar. De klant kan alle afzonderlijke gegevens door middel van een correctiemogelijkheid die hem tijdens de boekingsprocedure wordt uitgelegd, te allen tijde corrigeren of verwijderen of het gehele online-boekingsformulier resetten. Nadat de klant de gewenste accommodatie heeft geselecteerd en zijn persoonsgegevens heeft ingevoerd, worden alle gegevens met inbegrip van alle belangrijke informatie over prijzen, diensten, geboekte extra's en eventueel geboekte reisverzekeringen op het scherm weergegeven. De klant heeft nu de mogelijkheid de gehele boeking te verwerpen of opnieuw uit te voeren. Door het indrukken van de knop 'zahlungspflichtig buchen' (boeken met betalingsverplichting) biedt de klant de verhuurder definitief aan een boekingsovereenkomst te sluiten. Het indrukken van deze knop leidt dus in geval van ontvangst van een boekingsbevestiging van de verhuurder of de ET als bemiddelaar binnen de termijn waarin de klant aan zijn aanbod gebonden is, tot de afsluiting van een boekingsovereenkomst met betalingsverplichting. Het doen van een online-boeking en het klikken op de knop 'zahlungspflichtig buchen' geeft de klant geen aanspraak op de totstandkoming van een boekingsovereenkomst. De verhuurder kan zelf bepalen of hij het aanbod (de boeking) van de klant aanvaardt of weigert.  Voor zover er geen boekingsbevestiging in realtime plaatsvindt, bevestigt de verhuurder of de ET als bemiddelaar de klant de ontvangst van de boeking onverwijld langs elektronische weg. Deze ontvangstbevestiging is nog geen boekingsbevestiging en geeft geen aanspraak op totstandkoming van een boekingsovereenkomst conform de boekingswensen van de klant. De boekingsovereenkomst komt tot stand met de ontvangst van de boekingsbevestiging door de klant, waarbij de boekingsbevestiging de klant door de verhuurder of door de ET als bemiddelaar wordt toegezonden in de vorm die tijdens de boekingsprocedure is aangegeven, d.w.z. per e-mail, per fax of per post. 
2.6 Indien de inhoud van de boekingsbevestiging afwijkt van de inhoud van de boeking, is er sprake van een nieuw aanbod van de verhuurder. De overeenkomst komt op basis van dit nieuwe aanbod tot stand, indien de gast dit aanneemt door zich hiermee expliciet akkoord te verklaren, een aanbetaling te doen, de restsom te betalen of gebruik te maken van de accommodatie. 
2.7 Reisbemiddelaars en boekingskantoren zijn niet gemachtigd afspraken te maken, informatie te verstrekken of toezeggingen te doen die de overeengekomen inhoud van de overeenkomst wijzigen, verder gaan dan de contractueel door de verhuurder toegezegde diensten of in strijd zijn met de beschrijving van de accommodatie en diensten van de verhuurder.
2.8 Vermeldingen in hotelgidsen en dergelijke die niet worden uitgegeven door de ET of de verhuurder, zijn voor de verhuurder en zijn prestatieplicht niet bindend, tenzij hierover met de gast uitdrukkelijke afspraken zijn gemaakt en deze daardoor deel zijn gaan uitmaken van de prestatieplicht van de verhuurder.

3. Niet-bindende reserveringen
3.1 Reserveringen die voor de gast niet bindend zijn, zodat hij deze kosteloos kan annuleren, kunnen alleen worden gedaan, indien dit uitdrukkelijk met de ET of de verhuurder wordt overeengekomen. 
3.2 Indien er voor de gast niet uitdrukkelijk een -niet-bindende reservering is overeengekomen, leidt boeking volgens punt 2. (Totstandkoming van overeenkomsten) van deze voorwaarden principieel tot een voor de verhuurder en de gast/opdrachtgever bindende overeenkomst.
3.3 Indien voor een gast een niet-bindende reservering is overeengekomen, is de verhuurder verplicht de gewenste accommodatie tot het overeengekomen tijdstip vrij te houden voor boeking door de gast. Als de gast wenst dat de reservering wordt behandeld als een ook voor hem bindende boeking, dient hij de ET resp. de verhuurder hiervan uiterlijk op dit overeengekomen tijdstip mededeling te doen. Indien dit niet gebeurt, komt de reservering te vervallen zonder dat de ET of de verhuurder verplicht is tot nadere berichtgeving. Indien de mededeling binnen de gestelde termijn wordt gedaan, komt met de ontvangst daarvan door de verhuurder een voor hem en de gast bindende boekingsovereenkomst tot stand.

4. Prijzen en diensten, omboekingen
4.1 De in de brochure of beschrijving van het object op internet vermelde prijzen zijn eindprijzen inclusief btw en bijkomende kosten, voor zover er over de bijkomende kosten niets anders is aangegeven. Toeristenbelasting, verbruiksafhankelijke kosten (bijv. de kosten van stroom, gas, water en openhaardhout) en de kosten van optionele en aanvullende diensten kunnen apart in rekening worden gebracht.
4.2 De door de verhuurder verschuldigde diensten zijn uitsluitend die welke vermeld staan in de boekingsbevestiging en de daaraan ten grondslag liggende brochure of beschrijving van het object, alsmede die welke in aanvulling hierop uitdrukkelijk met de gast/opdrachtgever zijn overeengekomen. De gast/opdrachtgever wordt geadviseerd aanvullende afspraken schriftelijk vast te leggen.
4.3 Voor omboekingen (wijzigingen in de aard van de accommodatie, de aankomst- en vertrekdatum, de verblijfsduur, de bij de boeking inbegrepen maaltijden, de geboekte aanvullende diensten en andere extra's) waarop de gast geen wettelijke aanspraak heeft, kan de verhuurder omboekingskosten van € 15,- per wijziging verlangen. Dit geldt niet, wanneer het gaat om kleine wijzigingen.

5. Betaling
5.1 De vervaldag van aanbetaling en restbetaling is afhankelijk van de met de gast of opdrachtgever gemaakte en in de boekingsbevestiging vermelde afspraken. Indien er geen speciale afspraken zijn gemaakt, is de volledige prijs voor het verblijf inclusief bijkomende kosten en de kosten van aanvullende diensten aan het einde van het verblijf opeisbaar en dient deze op dat tijdstip aan de verhuurder te worden betaald.
5.2 De verhuurder kan na het sluiten van de overeenkomst een aanbetaling verlangen. Deze bedraagt, tenzij in een specifiek geval anders is overeengekomen, 20% van de totaalprijs van het verblijf en de geboekte extra's. 
5.3 Betaling in vreemde valuta of met een verrekeningscheque is niet mogelijk. Betaling met een creditcard of EC-kaart is alleen mogelijk, indien dit specifiek wordt overeengekomen of de verhuurder ter plaatse zichtbaar heeft kenbaar gemaakt deze mogelijkheid in het algemeen te bieden. Betaling aan het einde van het verblijf door middel van overschrijving is niet mogelijk.
5.4 Indien een gast een overeengekomen aanbetaling ondanks dat de verhuurder hem heeft aangemaand en een uiterste termijn heeft gesteld, niet of niet volledig voldoet, is de verhuurder, voor zover hij zelf bereid en in staat is de contractueel overeengekomen diensten te verlenen en voor zover de gast geen wettelijk of contractueel recht van retentie heeft, gerechtigd de overeenkomst met de gast te ontbinden en hem annuleringskosten in rekening te brengen volgens punt 6 van deze voorwaarden. 

6. Annulering en no-show
6.1 In geval van annulering of no-show blijft de verhuurder aanspraak houden op betaling van de voor het verblijf overeengekomen prijs inclusief de maaltijden en de kosten van aanvullende diensten. 
6.2 De verhuurder dient binnen het bestek van zijn normale bedrijfsactiviteiten zonder de verplichting hiervoor bijzondere inspanningen te leveren en rekening houdend met het specifieke karakter van de geboekte accommodatie (bijv. niet-rokerskamer, gezinskamer) te proberen de accommodatie aan iemand anders te verhuren.
6.3 De verhuurder dient zijn inkomsten uit verhuur van de accommodatie aan iemand anders en, voor zover verhuur aan iemand anders niet mogelijk is, in elk geval de kosten die hij heeft bespaard, op het door de gast te betalen bedrag in mindering te brengen. 
6.4 In overeenstemming met de in de rechtspraak erkende percentages voor de berekening van bespaarde kosten dient de gast resp. de opdrachtgever de verhuurder de volgende percentages van de voor het verblijf verschuldigde totaalprijs (inclusief alle bijkomende kosten) te betalen, waarbij eventuele heffingen (bijv. toeristenbelasting) echter buiten beschouwing worden gelaten:
•bij appartementen/kamers met alleen logies    90%    
•bij overnachting/ontbijt   80%
•bij halfpension    70%
•bij volpension    60%
6.5 Het blijft de gast/opdrachtgever uitdrukkelijk voorbehouden de verhuurder aan te tonen dat de kosten die de verhuurder heeft bespaard, aanzienlijk hoger zijn dan de aftrek volgens het bovenstaande overzicht of dat de accommodatie aan iemand anders is verhuurd resp. geboekte extra's door iemand anders zijn afgenomen. Indien dit wordt aangetoond, is de gast/opdrachtgever alleen verplicht het uit de extra kostenbesparing resulterende lagere bedrag te betalen.
6.6 Er wordt dringend geadviseerd een annuleringsverzekering af te sluiten. 
6.7 De annuleringsverklaring dient om boekingstechnische redenen te worden gericht aan de ET (niet aan de verhuurder) en in het belang van de gast schriftelijk te worden ingediend. 

7. Aankomst en vertrek
7.1 De aankomst van de gast dient plaats te vinden op het afgesproken tijdstip en als er geen speciale afspraken zijn gemaakt, uiterlijk om 18:00 uur.
7.2 Voor latere aankomsten geldt: a) Indien de gast later aankomt of de geboekte accommodatie bij een meerdaags verblijf pas op een volgende dag wil betrekken, is hij verplicht de verhuurder hiervan uiterlijk op de afgesproken aankomsttijd mededeling te doen.  b) Indien de gast de verhuurder niet op tijd mededeling doet van zijn latere aankomst, is de verhuurder gerechtigd de accommodatie aan iemand anders te verhuren. Voor de tijd dat de accommodatie niet wordt verhuurd, zijn de bepalingen van punt 6 van overeenkomstige toepassing.  c) Indien de gast meedeelt dat hij later aankomt, dient hij de overeengekomen prijs onder aftrek van de kosten die de verhuurder heeft bespaard, overeenkomstig punt 6.4 en 6.5 ook te betalen voor de tijd dat hij geen gebruik heeft gemaakt van de accommodatie, tenzij de verhuurder contractueel of wettelijk dient in te staan voor de redenen waarom de gast de accommodatie later betrekt.
7.3 De gast dient de accommodatie op de dag van vertrek op het afgesproken tijdstip te verlaten en als er geen speciale afspraken zijn gemaakt, uiterlijk om 12:00. Indien de gast de accommodatie niet op tijd verlaat, kan de verhuurder hiervoor een extra vergoeding verlangen. Het blijft de verhuurder voorbehouden daarnaast een vergoeding te verlangen voor verder nadeel dat hij hierdoor lijdt.

8. Verplichting van de klant tot het melden van gebreken, meenemen van huisdieren, opzegging door de verhuurder
8.1 De gast is verplicht gebreken en storingen onverwijld aan de verhuurder te melden en te verlangen dat deze worden verholpen. Het is niet voldoende gebreken en storingen alleen te melden aan de ET. Indien de gast nalaat een gebrek of storing te melden, kunnen zijn aanspraken geheel of gedeeltelijk komen te vervallen.
8.2 De gast kan de overeenkomst alleen opzeggen bij ernstige gebreken of storingen. Voorafgaand daaraan dient hij de verhuurder bij melding van het gebrek of de storing een redelijke termijn te stellen waarbinnen het probleem opgelost dient te zijn. Dit geldt niet, indien oplossing van het probleem onmogelijk is of door de verhuurder wordt geweigerd, indien onmiddellijke opzegging op grond van een bijzonder belang van de gast dat voor de verhuurder duidelijk is, objectief gezien gerechtvaardigd is en indien de situatie zodanig is, dat het objectief gezien niet redelijk is van de gast te verlangen dat hij zijn verblijf voortzet.
8.3 Voor het meenemen van huisdieren geldt: a) Het meenemen en onderbrengen van huisdieren in de accommodatie is alleen toegestaan, indien de verhuurder in zijn aanbieding in deze mogelijkheid voorziet en dit uitdrukkelijk is overeengekomen.  b) De gast is bij het maken van afspraken hierover verplicht gegevens over de aard en grootte van zijn huisdier(en) naar waarheid te verstrekken. c) Handeling in strijd hiermee kan de verhuurder het recht geven tot buitengewone opzegging van de boekingsovereenkomst.  d) Het onaangekondigd meenemen van huisdieren en het verstrekken van onjuiste gegevens over hun aard en grootte geeft de verhuurder het recht de gast de toegang tot de accommodatie te ontzeggen, de boekingsovereenkomst op te zeggen en annuleringskosten volgens punt 6 van deze voorwaarden in rekening te brengen.

9. Aansprakelijkheidsbeperking
9.1 De verhuurder is conform § 536a van het Duits burgerlijk wetboek niet aansprakelijk voor schade die niet het gevolg is van persoonlijk letsel of gezondheidsschade, tenzij er sprake is van grove nalatigheid of opzettelijk plichtsverzuim van de verhuurder of een wettelijke vertegenwoordiger of personen die plaatsvervangend aan de verplichtingen van de verhuurder voldoen. 
9.2 De aansprakelijkheid van de verhuurder voor meegebrachte voorwerpen conform §§ 701 ff. van het Duits burgerlijk wetboek blijft door deze bepaling onverlet.
9.3 De verhuurder is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de nakoming van verplichtingen met betrekking tot diensten waarvan duidelijk is dat het daarbij gaat om diensten van derden en waarin tijdens het verblijf uitsluitend voor de gast/opdrachtgever is bemiddeld (bijv. sportevenementen, theaterbezoeken, exposities, enz.). Ditzelfde geldt voor diensten van derden waarin samen met de boeking van de accommodatie al is bemiddeld, voor zover daarbij in de aanbieding resp. de boekingsbevestiging uitdrukkelijk is aangegeven dat het diensten van derden betreft.

10. Verjaring
10.1 Contractuele aanspraken van de gast/opdrachtgever jegens de verhuurder op grond van de boekingsovereenkomst of jegens de ET op grond van de bemiddelingsovereenkomst wegens persoonlijk letsel of gezondheidsschade met inbegrip van contractuele aanspraken op smartengeld die berusten op plichtsverzuim uit nalatigheid van de verhuurder of de ET of op opzettelijk plichtsverzuim of plichtsverzuim uit nalatigheid van de wettelijke vertegenwoordigers van de verhuurder of de ET of personen die plaatsvervangend aan de verplichtingen van de verhuurder of de ET horen te voldoen, verjaren na drie jaar. Dit geldt ook voor aanspraken op vergoeding van andere schade die berust op plichtsverzuim van de verhuurder of de ET uit grove nalatigheid of opzettelijk plichtsverzuim of plichtsverzuim uit grove nalatigheid van de wettelijke vertegenwoordigers van de verhuurder of de ET of personen die plaatsvervangend aan de verplichtingen van de verhuurder of de ET horen te voldoen.
10.2 Alle overige contractuele aanspraken verjaren na één jaar.
10.3 De verjaringstermijn volgens de bovenstaande bepalingen gaat in na afloop van het jaar waarin de aanspraak is ontstaan en als de gast/opdrachtgever bekend is geworden met de omstandigheden of zonder grove nalatigheid bekend had moeten worden met de omstandigheden die de aanspraak jegens de verhuurder of de ET als schuldenaar rechtvaardigen. Indien de laatste dag van deze termijn op een zondag, een in de plaats waar de desbetreffende wilsverklaring moet worden afgegeven, officieel erkende algemene feestdag of een zaterdag valt, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
10.4 Indien er tussen de reiziger en de ET onderhandelingen gaande zijn over een claim of de omstandigheden waarop deze claim berust, wordt de verjaring opgeschort tot de reiziger of de ET weigert de onderhandelingen voort te zetten. De voornoemde verjaringstermijn van een jaar begint op zijn vroegst drie maanden na beëindiging van de opschorting.

11. Instructie voor alternatieve geschillenbeslechting; rechtskeuze en rechtbank
11.1 De verhuurder en de ET wijzen er met het oog op de wet over beslechting van consumentengeschillen op, dat bij het openbaar maken van deze boekingsvoorwaarden deelname van de verhuurder en de ET aan de beslechting van consumentengeschillen geen verplichtend karakter heeft en dat de verhuurder en de ET niet deelnemen aan vrijwillige beslechting van consumentengeschillen. Indien beslechting van consumentengeschillen voor de verhuurder en/of de ET verplicht wordt, wordt de gast/verhuurder hierover op passende wijze geïnformeerd. De verhuurder en de ET verwijzen voor alle overeenkomsten die in het elektronische rechtsverkeer worden afgesloten naar het online Europese platform voor geschillenbeslechtiging op http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
11.2 Op de overeenkomst tussen de gast of opdrachtgever en de verhuurder of de ET is uitsluitend Duits recht van toepassing. Ditzelfde geldt voor de verdere rechtsverhouding.
11.3 Voor zover bij toelaatbare aanklachten van de gast of de opdrachtgever tegen de verhuurder of de ET in het buitenland voor hun aansprakelijkheid principieel geen Duits recht wordt toegepast, is met betrekking tot de rechtsgevolgen daarvan, in het bijzonder ten aanzien van de aard, omvang en hoogte van de aanspraken van de gast of klant uitsluitend Duits recht van toepassing.
11.4 De gast of de opdrachtgever kan de verhuurder en de ET uitsluitend aanklagen bij de rechtbank waaronder de plaats van vestiging van de verhuurder resp. de ET ressorteert.
11.5 Aanklachten van de verhuurder of de ET tegen de gast of opdrachtgever moeten worden ingediend bij de rechtbank waaronder de woonplaats van de klant ressorteert. Voor het geval dat een gast of opdrachtgever ondernemer of een publiek- of privaatrechtelijk rechtspersoon is of de woonplaats/plaats van vestiging of vaste verblijfplaats van de gast of opdrachtgever gelegen is in het buitenland of op het moment van de aanklacht niet bekend is, wordt overeengekomen dat aanklachten tegen de betreffende gasten of opdrachtgevers moeten worden ingediend bij de rechtbank waaronder de plaats van vestiging van de verhuurder ressorteert.
11.6 De bovenstaande bepalingen gelden niet, indien en voor zover op de overeenkomst bindende bepalingen van de Europese Unie of andere internationale bepalingen van toepassing zijn. 

© auteursrechtelijk beschermd; Noll & Hütten Rechtsanwälte, Stuttgart | München (2016-2019)

De bemiddelende dienst is:
Eifel Tourismus (ET) GmbH
vertreten durch: Klaus Schäfer
Telefon: +49 (0) 6551 96 56 0
Fax: +49 (0) 6551 96 56 96
E-Mail: info@eifel.info
Internet: www.eifel.info

 

Standaard formulier voor de informatie van reizigers bij een forfaitaire reis volgens § 651 van het BGB (Duits burgerlijk wetboek)

Bij de hier aangeboden combinatie van reisdiensten gaat het om een forfaitaire reis in het kader van de richtlijn (EU) 2015/2302.
Daarom kunt u gebruik maken van alle EU-rechten, die van toepassing zijn op forfaitaire reizen. Eifel Tourismus (ET) GmbH draagt de volledige verantwoordelijkheid over de wettelijk voorgeschreven bescherming voor de terugbetaling van uw betalingen voor het geval dat de transport is inbegrepen in de forfaitaire reis, voor het waarborgen van uw retour in het geval van een insolventie.
De belangrijkste rechten volgens richtlijn (EU) 2015/2302

 • De reizigers ontvangen alle belangrijke informatie over de forfaitaire reis voor het afsluiten van de forfaitaire reisovereenkomst.
 • Er is altijd minstens een exploitant aansprakelijk voor het correct leveren van alle in de overeenkomst inbegrepen reisdienstverleningen
 • De reizigers ontvangen een telefoonnummer voor noodgevallen of informatie over een contact, waar ze de reisorganisator of het reisbureau kunnen contacteren.
 • De reizigers kunnen de forfaitaire reis, binnen een passende termijn en eventueel verbonden met extra kosten, overdragen aan een andere persoon.
 • De prijs van de forfaitaire reis mag alleen worden verhoogd, als bepaalde kosten (bijvoorbeeld kosten voor de brandstof) worden verhoogd en als dit uitdrukkelijk is overeengekomen in het contract, en in ieder geval tot op zijn laatst 20 dagen voor het begin van de forfaitaire reis. Als de prijsverhoging 8% van de prijs van de forfaitaire reis overstijgt, kan de reiziger de overeenkomst ontbinden. Als een reisorganisator het recht op een prijsverhoging heeft voorbehouden, heeft de reiziger het recht op een prijsverlaging, als de overeenkomstige kosten afnemen.
 • De reizigers kunnen zonder betaling van de kosten voor een ontbinding, de overeenkomst ontbinden en krijgen de volledige kosten gerestitueerd, als een van de essentiële componenten van de forfaitaire reis, afgezien van de prijs, duidelijk worden veranderd. Als de voor de forfaitaire reis verantwoordelijke ondernemer de forfaitaire reis voor begin van de reis opzegt, hebben de reizigers het recht op een kostenvergoeding en eventueel ook een vergoeding.
 • De reizigers kunnen in geval van buitengewone omstandigheden voor het begin van de forfaitaire reis zonder betaling van de kosten voor een ontbinding de overeenkomst ontbinden, bijvoorbeeld als er op de plaats van bestemming ernstige veiligheidsproblemen bestaan, die de forfaitaire reis waarschijnlijk kunnen beïnvloeden.
 • Bovendien kunnen reizigers te allen tijde voor begin van de forfaitaire reis tegen betaling van een gepaste en redelijke onkostenvergoeding de overeenkomst verbinden.
 • Als na het begin van de forfaitaire reis belangrijke bestanddelen van de forfaitaire reis niet in overeenstemming met de overeenkomst worden uitgevoerd, dient men de reiziger passende andere maatregelen zonder extra kosten aan te bieden. De reiziger kan zonder betaling van de kosten voor een ontbinding de overeenkomst ontbinden (in de Bondsrepubliek Duitsland wordt dit recht 'opzegging' genoemd), als de diensten niet overeenkomstig de overeenkomst worden geleverd en dit een duidelijke invloed heeft op de levering van de contractueel overeengekomen forfaitaire diensten en de reisorganisator het verzuimd, uitkomst te bieden.
 • De reiziger heeft het recht op een prijsvermindering en/of schadevergoeding, als de diensten van de reis niet of niet correct werden geleverd.
 • De reisorganisator biedt de reiziger hulp, als deze zich in moeilijkheden bevindt.
 • Voor het geval dat de reisorganisator faillissement heeft aangemeld, worden betalingen gerestitueerd. Als er sprake is van faillissement van de reisorganisator of, voor zover eenduidig, de reisbemiddelaar na begin van de forfaitaire reis, en als het transport onderdeel uitmaakt van de forfaitaire reis, wordt de terugreis van de reizigers gewaarborgd. Eifel Tourismus (ET) GmbH heeft een faillissementsverzekering afgesloten bij HanseMerkur Reiserversicherung AG. De reizigers kunnen contact opnemen met deze instantie, als zij diensten op basis van het faillissement van Eifel Tourismus (ET) GmbH worden geweigerd. HanseMerkur Reiseversicherung AG, Siegfried-Wedells-Platz 1, 20345 Hamburg, Tel. +49 40 53799360, insolvenz@hansemerkur.de

Website, waarop de richtlijn (EU) 2015/2302 in de naar de nationale wetgeving omgezette vorm te vinden is.