leverings-voorwaarden | Vakantieregio Eifel

leverings-voorwaarden

leverings-voorwaarden van Eifel Tourismus (ET) GmbH

Geachte Nederlandse gasten, de volgende vertaling van de leverings-voorwaarden is uitsluitend bedoeld om de inhoud van de leveringsvoorwaarden voor u duidelijker te maken. Alleen de Duitse versie is juridisch rechtsgeldig.

 

Reisvoorwaarden voor arragementen van Eifel Tourismus (ET) GmbH

De hier volgende reisvoorwaarden gelden voor arrangementen die de Eifel Tourismus (ET) GmbH aanbiedt

Geachte gast,
Wij vragen u de hiernavolgende reisvoorwaarden voor pakketreisaanbiedingen aandachtig door te lezen. Deze reisvoorwaarden worden, in zoverre rechtsgeldig inbegrepen, onderdeel van de reisovereenkomst die u - hierna genoemd „reiziger” of „klant” - met Eifel Tourismus GmbH, hierna verkort tot „ET”, als reisorganisator afsluit. Deze reisvoorwaarden gelden uitsluitend voor de pakketreisaanbiedingen van ET. Ze gelden niet voor de bemiddeling van diensten van derden (zoals bijv. rondleidingen en toegangskaarten) en niet voor overeenkomsten inzake de boeking van accommodaties of bemiddeling in de totstandkoming daarvan. Ze vullen de wettelijke voorschriften uit §§ 651a - y BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) aan, evenals de artikelen 250 en 252 van het EGBGB (Duitse inleidingswet tot het Duitse BW) en zorgen voor de invulling ervan:

 

1. Totstandkoming van de overeenkomst 
1.1 Met de boeking (aanmelding voor de reis), die mondeling, telefonisch, schriftelijk, per fax of e-mail kan plaatsvinden, biedt de klant ET bindend aan een reisovereenkomst te sluiten. De basis voor dit aanbod wordt gevormd door de reisbeschrijving, deze reisvoorwaarden en alle aanvullende informatie in het boekingsmedium (catalogus, accommodatielijst, internet), voor zover de klant hierover beschikt. 
1.2 De reisovereenkomst komt tot stand met ontvangst van de bevestiging van de reis (verklaring van aanvaarding) door de reisorganisator. Tijdens of direct na het sluiten van de overeenkomst zal de reisorganisator de klant een overeenkomstig de wettelijk voorgeschreven inhoud opgestelde reisbevestiging overhandigen op een duurzame gegevensdrager (waarmee het voor de klant mogelijk is de verklaring onveranderd zo te bewaren of op te slaan, dat deze gedurende een gepaste periode toegankelijk is, bijv. op papier of per e-mail), in zoverre de reiziger geen aanspraak heeft op een reisbevestiging in papieren vorm conform art. 250 § 6 lid (1) regel 2 EGBGB, omdat het sluiten van de overeenkomst in gelijktijdige fysieke aanwezigheid van beide partijen of buiten de verkoopruimten plaats heeft gevonden. 
1.3 Indien ET de mogelijkheid biedt tot een bindende boeking middels een elektronisch gesloten overeenkomst via een internetplatform, geldt voor deze overeenkomst het volgende:
a) Het online boekingsproces wordt met behulp van de desbetreffende aanwijzingen verduidelijkt voor de klant.  Als contracttaal is uitsluitend de Duitse taal beschikbaar.
b) De klant kan middels een correctiemogelijkheid, die tijdens het boekingsproces wordt toegelicht, te allen tijde afzonderlijke gegevens corrigeren of wissen of het hele online boekingsformulier vernieuwen.
c) Nadat de klant de gewenste reisdiensten heeft geselecteerd en zijn persoonsgegevens heeft ingevuld, worden alle gegevens weergegeven, met inbegrip van alle belangrijke informatie over prijzen, diensten, geboekte aanvullende diensten en eventueel geboekte reisverzekeringen. De klant heeft de mogelijkheid de hele boeking af te keuren of opnieuw in te voeren.
d) Door het activeren van de knop „zahlungspflichtig buchen” (boeken met betalingsverplichting) biedt de klant ET aan een bindende reisovereenkomst te sluiten. Het klikken op deze knop leidt derhalve in geval van ontvangst van een boekingsbevestiging door ET tot de totstandkoming van een reisovereenkomst met betalingsverplichting. Het doen van een online boeking en het activeren van de knop „zahlungspflichtig buchen” geeft de klant geen aanspraak op het tot stand komen van een reisovereenkomst. ET is vrij om het aanbod tot een overeenkomst (de boeking) van de klant aan te nemen of af te wijzen. 
e) Voor zover er geen boekingsbevestiging in realtime volgt, bevestigt ET de klant direct elektronisch de ontvangst van de boeking. Deze ontvangstbevestiging vormt nog geen boekingsbevestiging en geeft geen aanspraak op het tot stand komen van een reisovereenkomst overeenkomstig de boekingswensen van de klant.
f) De reisovereenkomst komt tot stand met de ontvangst van de boekingsbevestiging door de klant, die ET op de in het boekingsproces aangegeven wijze per e-mail, fax of post aan de klant verstrekt. 
1.4 Indien de boekingsbevestiging van ET afwijkt van de boeking van de klant, is er sprake van een nieuw aanbod van ET, dat voor ET vanaf de datum van de boekingsbevestiging 7 dagen bindend is. De overeenkomst komt tot stand op basis van dit gewijzigde aanbod indien de klant dit aanbod aanneemt door zich hiermee expliciet akkoord te verklaren, een aanbetaling te doen of het resterende bedrag te betalen. Hetzelfde geldt indien ET de klant een schriftelijke aanbieding voor een pakketreis heeft gedaan.
1.5 De door ET verstrekte precontractuele informatie over de essentiële kenmerken van de reisdiensten, de reissom en alle bijkomende kosten, de betalingsmodaliteiten, het minimumaantal deelnemers en de annuleringskosten (overeenkomstig artikel 250, § 3, nummers 1, 3 tot en met 5 en 7 EGBGB) maken slechts dan geen deel uit van de pakketreisovereenkomst als dit uitdrukkelijk tussen de partijen is overeengekomen.
1.6 ET wijst erop dat volgens de wettelijke voorschriften (§§ 312 lid 7, 312g lid 2 regel 1 nr. 9 BGB) in het geval van pakketreiscontracten in overeenstemming met § 651a en § 651c BGB, die zijn gesloten in de verkoop op afstand (brieven, catalogussen, telefoongesprekken, faxen, e-mails, via de mobiele telefoondienst verzonden berichten (sms) en radio, telemedia en online diensten) geen herroepingsrecht bestaat, maar alleen het wettelijke opzeggings- en annuleringsrecht, in het bijzonder het opzeggingsrecht overeenkomstig § 651h BGB (zie ook punt 8). Er bestaat echter wel een herroepingsrecht als de overeenkomst voor reisdiensten is gesloten buiten de verkoopruimten overeenkomstig § 651a BGB.

 

2. Diensten
2.1 De door ET verschuldigde diensten zijn uitsluitend die welke vermeld staan in de boekingsbevestiging en de daaraan ten grondslag liggende aanbieding van de desbetreffende pakketreis, met inachtneming van alle in het boekingsmedium vermelde opmerkingen en toelichtingen. 
2.2 Reisbemiddelaars en dienstverleners, in het bijzonder accommodatieverhuurders, zijn door ET niet gemachtigd toezeggingen te doen of overeenkomsten te treffen die verder gaan dan de reisaanbieding of de boekingsbevestiging of hiermee in strijd zijn of de bevestigde inhoud van de reisovereenkomst wijzigen.
2.3 Informatie in hotelgidsen, brochures en soortgelijke documenten, in het bijzonder ook in huisbrochures van accommodatieverhuurder, die niet door ET worden uitgegeven, is niet bindend voor ET en ET's prestatieverplichting, voor zover deze niet middels een uitdrukkelijke overeenkomst met de gast tot onderdeel van de prestatieplicht van de verhuurder is gemaakt.

 

3. Aanbetaling/betaling van het resterende bedrag
3.1 Reisorganisatoren en reisbemiddelaars mogen betalingen op de reissom alleen eisen of accepteren voor beëindiging van de pakketreis als er een effectief contract voor de bescherming van het geld van de klant is en de klant het garantiecertificaat met de naam en contactgegevens van de geldverzekeraar van de klant op een duidelijke, begrijpelijke en  nadrukkelijke manier heeft ontvangen. Na de totstandkoming van de overeenkomst (ontvangst van de boekingsbevestiging) en na afgifte van een garantiecertificaat dient een aanbetaling te worden gedaan die in mindering wordt gebracht op de reissom. Deze aanbetaling bedraagt 20% van de reissom, voor zover er in specifieke gevallen niets anders is overeengekomen en in de boekingsbevestiging staat vermeld. 
3.2 Het resterende bedrag dient (...) dagen voor het begin van de reis te worden betaald, voor zover er in specifieke gevallen geen andere betalingstermijn overeengekomen is, het garantiecertificaat is verstrekt en voor zover vaststaat dat de reis niet meer op grond van de in punt 8 van deze voorwaarden genoemde redenen kan worden geannuleerd. Bij boekingen die korter dan (...) dagen voor het begin van de reis worden gedaan, dient de volledige reissom direct te worden voldaan.
3.3 In afwijking van het bepaalde in punt 3.1 en 3.2 vervalt de verplichting om een garantiecertificaat te verstrekken,  indien bij de contractuele verplichtingen geen vervoer van en naar het vakantieoord is inbegrepen en overeengekomen en in de boekingsbevestiging staat vermeld dat de totale reissom pas na het einde van de reis ter plaatse (beëindiging van de pakketreis) dient te worden voldaan.
3.4 Voor zover er geen sprake is van een contractueel of wettelijk opzeggingsrecht van de klant en ET bereid en in staat is de contractuele diensten te verrichten, geldt: 
a) Voldoet de reiziger bij het bestaan van opeisbaarheidsvoorwaarden de aanbetaling of betaling van het resterende bedrag niet of niet volledig voor de overeengekomen termijn, dan is ET gerechtigd, na een aanmaning met een termijnstelling, de overeenkomst te ontbinden en de reiziger overeenkomstig punt 4 van deze voorwaarden annuleringskosten in rekening te brengen. Dit recht heeft ET niet als de betalingsachterstand niet te wijten is aan de reiziger.
b) Zonder volledige betaling van de reissom kan de klant geen aanspraak maken op gebruikmaking van de reisdiensten of verstrekking van de reisdocumenten.

 

4. Annulering door de klant, omboeking 
4.1 De klant kan de reis tot de datum van aanvang te allen tijde annuleren. Ter voorkoming van misverstanden wordt aangeraden  om de annulering schriftelijk te bevestigen. Peildatum is de dag waarop de annuleringsverklaring door ET of de reisbemiddelaar wordt ontvangen.
4.2 Indien de klant de reis voor aanvang annuleert of niet aan de reis begint, verliest ET het recht op de reissom. In plaats daarvan kan ET een redelijke vergoeding eisen indien de annulering niet te wijten is aan ET. ET heeft geen recht op schadevergoeding indien zich op of in de onmiddellijke nabijheid van de bestemming onvermijdelijke, uitzonderlijke omstandigheden voordoen die de uitvoering van de pakketreis of het vervoer van passagiers naar de bestemming aanzienlijk beïnvloeden; omstandigheden zijn onvermijdelijk en uitzonderlijk indien zij niet onder de controle van ET vallen en hun gevolgen niet voorkomen hadden kunnen worden, zelfs indien alle redelijke voorzorgsmaatregelen waren genomen .
4.3 Het bedrag van de schadevergoeding wordt bepaald op basis van de reissom onder aftrek van het bedrag van de door ET bespaarde kosten en onder aftrek van het bedrag dat ET door een andere toepassing van de reisdiensten verwerft, hetgeen op verzoek van de klant gemotiveerd dient te worden door de reisorganisator. De reisorganisator heeft de volgende forfaitaire vergoedingen vastgesteld, rekening houdend met de periode tussen de annuleringsverklaring en de aanvang van de reis evenals de verwachte kostenbesparingen en de verwachte verdiensten door andere vormen van gebruik van de reisdiensten. De schadevergoeding wordt na de datum van ontvangst van de annuleringsverklaring als volgt berekend met behulp van de desbetreffende annuleringsindeling:
tot en met de 31e dag voor het begin van de reis         10% van de reissom
van de 30e tot en met de 21e dag voor het begin van de reis     20% van de reissom
van de 20e tot en met de 12e dag voor het begin van de reis     30% van de reissom
van de 11e tot en met de 3e dag voor het begin van de reis     70% van de reissom
vanaf de 3e dag voor het begin van de reis en bij niet afreizen     90% van de reissom
4.4 Het wordt sterk aanbevolen om een reisannuleringsverzekering af te sluiten, evenals een verzekering die de kosten dekt van repatriëring bij ongeval of ziekte.
4.5 De klant behoudt het recht om aan te tonen dat ET geen of aanzienlijk lagere kosten heeft gemaakt dan de hierboven vermelde percentages. In dat geval is de klant uitsluitend verplicht de lagere kosten te betalen.
4.6 Een schadevergoeding overeenkomstig punt 4.3. geldt als niet vastgelegd en overeengekomen, als ET bewijst dat de door ET gemaakte kosten aanzienlijk hoger zijn dan het berekende schadevergoedingsbedrag volgens punt 4.3. In dit geval is ET verplicht om de geëiste schadevergoeding te berekenen en te verantwoorden, waarbij rekening moet worden gehouden met kostenbesparingen en verdiensten uit eventueel ander gebruik van de reisdiensten.
4.7 Worden er na het sluiten van de overeenkomst op verzoek van de klant wijzigingen aangebracht in de reisdata, de accommodatie, de bij de dienst inbegrepen maaltijden of andere diensten (omboekingen), dan kan ET, zonder dat de klant wettelijk aanspraak kan maken op het uitvoeren van de omboeking en uitsluitend voor zover dit überhaupt mogelijk is, tot en met 32 dagen voor aanvang van de reis omboekingskosten van  € (…),- in rekening brengen. Latere omboekingen zijn uitsluitend mogelijk door de reisovereenkomst overeenkomstig de bovenstaande annuleringsvoorwaarden te annuleren en opnieuw te boeken.  Dit geldt niet voor omboekingsverzoeken, die slechts geringe kosten met zich meebrengen.
4.8 Indien ET als gevolg van een annulering verplicht is tot de terugbetaling van de reissom, blijft §651h lid 5 BGB onverminderd van kracht.
4.9 Het wettelijke recht van de klant om van ET, in overeenstemming met § 651 e BGB, door een mededeling op een duurzame gegevensdrager te eisen dat een derde partij zijn plaats inneemt bij het nakomen van de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de pakketreisovereenkomst blijft onverlet door de bovenstaande voorwaarden. Een dergelijke verklaring is in ieder geval tijdig als deze tot 7 dagen voor aanvang van de reis door ET is ontvangen.

 

5. Verplichtingen van de reizigers, (melding van gebreken, opzegging) 
5.1 De reiziger is verplicht eventuele klachten direct aan ET te melden en een oplossing te verlangen. Alleen indien klachten buiten de schuld van de reiziger niet gemeld worden, komen de vorderingen van de reiziger niet te vervallen. De reiziger kan echter ook zijn reisbemiddelaar, via wie hij de reis heeft geboekt, in kennis stellen van de klacht. Het melden van een klacht bij de dienstverlener, in het bijzonder de accommodatieverhuurder, is niet toereikend.
5.2 Wordt er aan de reis ten gevolge van een probleem met de reis aanzienlijke afbreuk gedaan of is het uitvoeren van de reis ten gevolge van een dergelijk probleem niet aan de reiziger te wijten om een belangrijke, voor ET duidelijke reden, dan kan de reiziger de reisovereenkomst overeenkomstig de wettelijke bepalingen (§ 651l BGB) opzeggen. Indien de klant/reiziger de pakketreisovereenkomst wegens een gebrek aan de reis volgens § 651i lid (2) BGB, voor zover dit aanzienlijk is, wenst op te zeggen volgens § 651l BGB, moet hij de reisorganisator eerst een redelijke termijn voor herstel geven. Dit geldt alleen dan niet als het herstel door de reisorganisator wordt geweigerd of als het onmiddellijke herstel noodzakelijk is. 
5.3 De reiziger dient vorderingen conform § 651i lid 3 nr. 2, 4-7 BGB wegens het niet volgens de overeenkomst uitvoeren van de reisdiensten in te dienen bij ET op het volgende adres . Indien de reis via een reisbemiddelaar is geboekt, kan de vordering ook via deze reisbemiddelaar worden ingediend. De in § 651 i lid (3) BGB vermelde contractuele aanspraken verjaren na twee jaar. De verjaring begint op de dag waarop de reis volgens de overeenkomst ten einde zou moeten komen. Het is dringend aan te raden vorderingen schriftelijk in te dienen.

 

6.Bijzondere verplichtingen van de reiziger bij pakketreizen met medische zorg, kuurbehandelingen en wellnessfaciliteiten 
6.1 Bij pakketreizen waarbij medische zorg, kuurbehandelingen, wellnessfaciliteiten of vergelijkbare diensten zijn inbegrepen, is de reiziger verplicht om voorafgaand aan de boeking, voorafgaand aan de reis en voorafgaand aan de gebruikmaking van de diensten te informeren of de betreffende behandeling of diensten geschikt voor hem zijn met het oog op zijn persoonlijke gezondheidstoestand en in het bijzonder al bestaande klachten of aandoeningen.
6.2 Tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen, is ET met betrekking hiertoe niet verplicht om speciale, in het bijzonder op de desbetreffende reiziger afgestemde medische voorlichting te geven of informatie te verstrekken over de gevolgen, risico's en bijwerkingen van dergelijke diensten.
6.3 De bovenstaande bepalingen gelden onafhankelijk van het feit of ET alleen optreedt als bemiddelaar van deze diensten of dat ze deel uitmaken van de reisdiensten.

 

7. Aansprakelijkheid 
7.1 De contractuele aansprakelijkheid van ET voor schade die niet is veroorzaakt door schending van een wezenlijke plicht, die vervuld dient te worden voor de behoorlijke uitvoering van de overeenkomst of schending waarvan verwezenlijking van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt, of door letsel aan leven, lichaam of gezondheid is beperkt tot het drievoudige van de reissom.
7.2 ET is niet aansprakelijk voor informatie en wanprestaties met betrekking tot diensten die geen contractueel overeengekomen hoofdprestaties zijn, geen deel uitmaken van de door ET aangeboden pakketreis, voor de klant herkenbaar zijn als diensten van derden en in de reisaanbieding of boekingsbevestiging en met vermelding van de identiteit en het adres van de contractpartner als zodanig worden vermeld, of diensten van derden tijdens het verblijf waarin slechts wordt bemiddeld (bijv. kuur- en wellnessbehandelingen, sportevenementen, theaterbezoeken, tentoonstellingen, excursies, enz.). De §§ 651b, 651c, 651w en 651y BGB blijven hierdoor onverlet. 
7.3 Voor zover diensten als medische zorg, therapeutische behandelingen, massages of andere geneeskrachtige behandelingen of diensten geen deel uitmaken van de door ET aangeboden pakketreis en hierin door ET volgens punt 7.2 uitsluitend wordt bemiddeld in aanvulling op de geboekte pakketreis, is ET niet aansprakelijk voor deze diensten en letselschade of materiële schade die hieruit voortvloeit. Voor zover dergelijke diensten onderdeel van de reisdiensten zijn, is ET niet aansprakelijk voor het welslagen van een behandeling of kuur. De §§ 651b, 651c, 651w en 651y BGB blijven hierdoor onverlet.

 

8. Annulering door ET wegens het niet bereiken van een schriftelijk vastgelegd minimumaantal deelnemers
8.1 Indien er in de concrete reisbeschrijving van een bepaalde reis of in een algemene opmerking in de reisbrochure voor alle of bepaalde expliciet vermelde reizen melding wordt gemaakt van een minimumaantal deelnemers, kan ET, indien dit minimumaantal deelnemers niet wordt bereikt, de reisovereenkomst tot  (…) dagen/weken voor het begin van de reis annuleren, indien ET 
a) in de precontractuele informatie het minimumaantal deelnemers heeft berekend, evenals het tijdstip voorafgaand aan het begin van de contractueel overeengekomen reis waarop de klant hiervan uiterlijk in kennis gesteld dient te worden, en
b) in de reisbevestiging het minimumaantal deelnemers en de uiterlijke annuleringstermijn heeft vermeld. 
8.2 De klant dient uiterlijk van de annulering op de hoogte gesteld te worden op het tijdstip dat aan de klant werd doorgegeven in de precontractuele informatie en in de reisbevestiging. Indien op een eerder tijdstip al duidelijk is dat het minimumaantal deelnemers niet kan worden gehaald, dient de reisorganisator onmiddellijk gebruik te maken van zijn annuleringsrecht. 
8.3 Bij annulering door ET ontvangt de klant de betalingen voor de reissom onmiddellijk terug, in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de annuleringsverklaring.

 

9. Niet-afgenomen diensten
Maakt de reiziger geen gebruik van afzonderlijke reisdiensten waar ET conform de overeenkomst toe bereid en in staat was om redenen die toe te rekenen zijn aan de reiziger, dan heeft de reiziger geen recht op een evenredige restitutie van de reissom. ET zal zich echter, indien het niet om compleet onbeduidende uitgaven gaat, inspannen om vergoeding te krijgen van de dienstverlener en deze bedragen aan de klant terug te betalen, zodra en voor zover deze door de afzonderlijke dienstverleners daadwerkelijk aan ET werden terugbetaald.

 

10. Bijzondere regelingen in verband met pandemieën (in het bijzonder het coronavirus)
10.1 De partijen komen overeen dat de desbetreffende dienstverlener de overeengekomen reisdiensten altijd uitvoert in naleving van en overeenstemming met de op het desbetreffende reistijdstip geldende officiële richtlijnen en voorschriften.
10.2 De reiziger gaat ermee akkoord passende gebruiksvoorwaarden of -beperkingen van de dienstverlener in acht te nemen bij het gebruik van reisdiensten en in geval van optredende typische ziektesymptomen de reisleiding en de dienstverlener hier onmiddellijk van in kennis te stellen. 

 

11. Informatie over alternatieve geschillenbeslechting; recht en jurisdictie
11.1. ET wijst er met het oog op de wet geschillenbeslechting voor consumenten op dat ET niet deelneemt aan de vrijwillige beslechting van consumentengeschillen. Indien een beslechting van consumentengeschillen verplicht wordt voor ET, zal ET de consumenten hierover in een passende vorm informeren. ET verwijst naar het Europese online geschillenbeslechtingsplatform https://ec.europa.eu/consumers/odr/ voor alle overeenkomsten die in elektronische juridische transacties worden gesloten.
11.2. Voor klanten/reizigers die niet de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie of het Zwitserse staatsburgerschap hebben, wordt de exclusieve geldigheid van het Duitse recht voor de gehele juridische en contractuele relatie tussen de klant/reiziger en ET overeengekomen. Deze klanten/reizigers kunnen uitsluitend een klacht tegen ET indienen bij de rechtszetel van ET.
11.3. Voor rechtsvorderingen ingesteld door ET tegen klanten of contractuele partners in een pakketreisovereenkomst die handelaars, publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersonen of personen die hun woonplaats of gewoonlijke verblijfplaats in het buitenland hebben of van wie de woonplaats of gewoonlijke verblijfplaats niet bekend is op het moment dat de dagvaarding wordt ingesteld, is de bevoegde rechtbank de rechtszetel van ET.
 

 

Boekings- en bemiddelingsvoorwaarden voor accommodaties 

De onderstaande boekings- en bemiddelingsvoorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten inzake de huur van accommodaties in (plaats) en de bemiddeling daarbij door Eifel Tourismus (ET) Prüm.Eifel

Eifel Tourismus GmbH, hierna verkort tot „ET“, bemiddelt accommodaties van gastverblijven en privéverhuurders (hotels, herbergen, pensions en vakantiehuizen), hierna uniform „gastverblijven” genoemd, in de Eifel overeenkomstig het actuele aanbod. De onderstaande voorwaarden maken, voor zover dit rechtsgeldig is overeengekomen, in geval van boeking deel uit van de logies-/accommodatieovereenkomst die tot stand komt tussen de gast en het gastverblijf en regelen aanvullend op de wettelijke voorschriften de contractuele verhouding tussen de gast en het gastverblijf evenals de bemiddelingsactiviteiten van ET. Leest u deze voorwaarden daarom aandachtig door.

 

1. Functie van ET; toepassingsgebied van deze accommodatievoorwaarden
1.1. Voor alle tot stand gekomen overeenkomsten geldt:
a) ET is beheerder van de betreffende websites, dan wel uitgever van dienovereenkomstige lijsten van gastverblijven, catalogussen, brochures of andere gedrukte media en online prestaties, voor zover ET daar uitdrukkelijk als uitgever/beheerder is vermeld. 
b) Indien ET diensten bemiddelt van het gastverblijf (accommodatie, verzorging en eigen nevenprestaties van het gastverblijf), die geen belangrijk deel uitmaken van de totale waarde van de diensten van het gastverblijf en evenmin een wezenlijk kenmerk vormen van het dienstenaanbod van het gastverblijf of van ET zelf, noch als zodanig worden gepromoot, heeft ET slechts de functie van bemiddelaar.
c) ET heeft als bemiddelaar de functie van bemiddelaar/aanbieder van gekoppelde reisarrangementen, voor zover volgens de wettelijke voorschriften van § 651w BGB aan de voorwaarden voor een aanbod van gekoppelde reisarrangementen door ET is voldaan. 
d) Onverminderd de verplichtingen van ET als aanbieder van gekoppelde reisarrangementen (in het bijzonder de overhandiging van het wettelijk voorgeschreven formulier en bescherming van het geld van klanten in het geval van incassoactiviteiten van ET) en de juridische gevolgen bij niet-nakoming van deze wettelijke verplichtingen, is ET bij vervulling van de voorwaarden onder b) of c) noch reisorganisator, noch contractpartner van de in geval van boeking tot stand gekomen accommodatieovereenkomst. ET is derhalve niet aansprakelijk voor de gegevens van het gastverblijf over prijzen en prestaties, voor de levering van de prestatie zelf en voor gebreken in de prestatie. 
1.2. De onderhavige accommodatievoorwaarden gelden, voor zover rechtsgeldig overeengekomen, voor alle boekingen van accommodaties die gebaseerd zijn op de door ET uitgegeven lijst van gastverblijven, dan wel voor boekingen op basis van de desbetreffende aanbiedingen op internet. 
1.3. Het blijft de gastverblijven voorbehouden om met de gast in afzonderlijke gevallen andere accommodatievoorwaarden overeen te komen of regelingen die van de onderstaande accommodatievoorwaarden afwijken of deze aanvullen.

 

2. Totstandkoming van de overeenkomst, reisbemiddelaar, vermeldingen in hotelgidsen
2.1 Met de boeking doet de gast, eventueel na voorafgaande vrijblijvende informatie van het gastverblijf over zijn accommodatie en de actuele beschikbaarheid daarvan, het gastverblijf een bindend aanbod tot het sluiten van de accommodatieovereenkomst. Basis van dit aanbod zijn de beschrijving van de accommodatie en de aanvullende informatie in het boekingsmedium (bijv. plaatsbeschrijving, toelichting op classificaties), voor zover deze de klant ter beschikking staan bij de boeking. 
2.2 De boeking van de gast kan via alle door het gastverblijf aangeboden boekingsmethoden, dus mondeling, schriftelijk, telefonisch, per fax of per e-mail plaatsvinden.
2.3 De overeenkomst komt tot stand als de klant de aanvaardingsverklaring (boekingsbevestiging) van het gastverblijf of van ET als diens vertegenwoordiger heeft ontvangen. De aanvaardingsverklaring hoeft niet in een bepaalde vorm plaats te vinden, zodat ook mondelinge en telefonische bevestigingen voor de gast en het gastverblijf bindend zijn. 
2.4 Overeenkomstig de wettelijke verplichtingen wordt de gast erop gewezen dat volgens de wettelijke voorschriften (§ 312g lid 2 regel 1 nr. 9 BGB) in het geval van accommodatieovereenkomsten die zijn gesloten in de verkoop op afstand (brieven, catalogussen, telefoongesprekken, faxen, e-mails, via de mobiele telefoondienst verzonden berichten (sms) of dergelijke), er geen herroepingsrecht bestaat, maar dat alleen de wettelijke regelingen betreffende het niet gebruiken van huurprestaties (§ 537 BGB) gelden (zie hiervoor ook punt 6. van deze accommodatievoorwaarden). Er bestaat echter wel een herroepingsrecht als de accommodatieovereenkomst is gesloten buiten de verkoopruimten.
2.5 Normaal gesproken zal het gastverblijf bij mondelinge of telefonische boekingen een schriftelijk exemplaar van de boekingsbevestiging aan de gast verstrekken. De rechtsgeldigheid van de accommodatieovereenkomst hangt bij dergelijke boekingen echter niet af van ontvangst van het schriftelijke exemplaar van de boekingsbevestiging.
2.6 Indien het gastverblijf, resp. ET als zijn bemiddelaar, de mogelijkheid biedt tot een bindende boeking en bemiddeling van de accommodatie middels een elektronisch gesloten overeenkomst via een internetplatform, geldt voor deze overeenkomst het volgende:
a) Het online boekingsproces wordt met behulp van de desbetreffende aanwijzingen verduidelijkt voor de klant.  Als contracttaal is uitsluitend de Duitse taal beschikbaar.
b) De klant kan middels een correctiemogelijkheid, die tijdens het boekingsproces wordt toegelicht, te allen tijde afzonderlijke gegevens corrigeren of wissen of het hele online boekingsformulier vernieuwen.
c) Nadat de klant de gewenste accommodatie heeft geselecteerd en zijn persoonsgegevens heeft ingevuld, worden alle gegevens weergegeven, met inbegrip van alle belangrijke informatie over prijzen, diensten, geboekte aanvullende diensten en eventueel geboekte reisverzekeringen. De klant heeft de mogelijkheid de hele boeking af te keuren of opnieuw in te voeren.
d) Door het activeren van de knop „zahlungspflichtig buchen” (boeken met betalingsverplichting) doet de klant het gastverblijf een bindend aanbod tot het sluiten van een accommodatieovereenkomst. Het aanklikken van deze knop leidt derhalve bij ontvangst van een boekingsbevestiging van het gastverblijf of van ET als bemiddelaar binnen de bindende termijn tot de totstandkoming van een accommodatieovereenkomst met betalingsverplichting. Het doen van een online boeking en het activeren van de knop „zahlungspflichtig buchen” geeft de klant geen aanspraak op het tot stand komen van een accommodatieovereenkomst. Het staat het gastverblijf vrij om het aanbod van de klant tot het aangaan van de overeenkomst (de boeking) te aanvaarden of af te wijzen. 
e) Indien er geen boekingsbevestiging in realtime volgt, bevestigt het gastverblijf, of ET als bemiddelaar, de klant direct elektronisch de ontvangst van de boeking. Deze ontvangstbevestiging vormt nog geen boekingsbevestiging en geeft geen aanspraak op het tot stand komen van een accommodatieovereenkomst overeenkomstig de boekingswensen van de klant.
f) De accommodatieovereenkomst komt tot stand als de klant de boekingsbevestiging heeft ontvangen die het gastverblijf, of ET als bemiddelaar, aan de klant verstrekt in de in het boekingsproces aangegeven vorm per e-mail, fax of post. 
2.7 Indien de inhoud van de boekingsbevestiging afwijkt van de inhoud van de boeking, is er sprake van een nieuw aanbod van het gastverblijf. De overeenkomst komt tot stand op basis van dit nieuwe aanbod indien de klant dit aanbod aanneemt door zich hiermee expliciet akkoord te verklaren, een aanbetaling te doen of het resterende bedrag te betalen, ofwel verklaart de accommodatie te gebruiken. 
2.8 Reisbemiddelaars en boekingskantoren zijn niet bevoegd om afspraken te maken, informatie te verstrekken of toezeggingen te doen die de overeengekomen inhoud van de overeenkomst wijzigen, verder gaan dan de contractueel door het gastverblijf toegezegde prestaties of in tegenspraak zijn met de accommodatie- en prestatiebeschrijving van het gastverblijf.
2.9 Informatie in hotelgidsen en soortgelijke documenten, die niet door ET of het gastverblijf worden uitgegeven, is niet bindend voor het gastverblijf en diens prestatieverplichting, voor zover deze niet middels een uitdrukkelijke overeenkomst met de gast tot onderdeel van de prestatieplicht van het gastverblijf is gemaakt.

 

3. Vrijblijvende reserveringen
3.1 Voor de gast vrijblijvende reserveringen, die hij kosteloos kan annuleren, zijn slechts na dienovereenkomstige uitdrukkelijke afspraak met ET of het gastverblijf mogelijk. 
3.2 Indien er niet uitdrukkeljk een voor de gast vrijblijvende reservering is overeengekomen, heeft boeking volgens punt 2 voorrang. (Totstandkoming van de overeenkomst) over deze voorwaarden betekent in principe een voor het gastverblijf en de gast/opdrachtgever juridisch bindende overeenkomst.
3.3 Indien een voor de gast vrijblijvende reservering is overeengekomen, wordt de gewenste accommodatie door het gastverblijf verplicht vrijgehouden tot het overeengekomen tijdstip voor boeking door de gast. De gast dient ET dan wel het gastverblijf voor dit tijdstip mee te delen of de reservering behandeld moet worden als een ook voor hem bindende boeking. Indien dit niet gebeurt, vervalt de reservering zonder verdere kennisgevingsplicht van ET of het gastverblijf. Indien de mededeling binnen de gestelde termijn plaatsvindt, komt bij ontvangst hiervan door het gastverblijf een voor deze en de gast juridisch bindende accommodatieovereenkomst tot stand.

 

4. Prijzen en prestaties, omboekingen
4.1. De in de brochure aangegeven prijzen zijn eindprijzen en zijn inclusief de wettelijke btw en alle bijkomende kosten, voor zover ten aanzien van de bijkomende kosten niets anders is bepaald. Los daarvan kunnen kuurbelastingen en kosten voor verbruiksafhankelijk berekende diensten (bijv. elektriciteit, gas, water, openhaardhout) ontstaan en afzonderlijk worden aangegeven, evenals kosten wegens geselecteerde en aanvullende prestaties.
4.2. De door het gastverblijf verschuldigde prestaties vloeien uitsluitend voort uit de inhoud van de boekingsbevestiging in combinatie met de geldige brochure of de objectbeschrijving en eventueel aanvullend met de gast/opdrachtgever uitdrukkelijk gemaakte afspraken. Het wordt de gast/opdrachtgever aangeraden om aanvullende afspraken schriftelijk vast te leggen.
4.3. Voor omboekingen (wijzigingen m.b.t. het type accommodatie, de datum van aankomst en terugreis, de verblijfsduur, de maaltijdenformule, bij geboekte aanvullende prestaties en overige aanvullende prestaties), ten aanzien waarvan geen juridische aanspraak op uitvoering ervan bestaat, kan het gastverblijf omboekingskosten van € 15,- per wijzigingshandeling verlangen. Dit geldt niet als de wijziging slechts gering van aard is.

 

5. Betaling
5.1 De opeisbaarheid van aanbetaling en betaling van het resterende bedrag wordt bepaald door de met de gast of opdrachtgever getroffen en in de boekingsbevestiging opgenomen regeling. Indien er geen bijzondere afspraak is gemaakt, is de volledige accommodatieprijs inclusief de vergoedingen voor bijkomende kosten en aanvullende prestaties opeisbaar aan het einde van het verblijf en dient dan aan het gastverblijf te worden betaald.
5.2 De gastheer kan na totstandkoming van de overeenkomst een aanbetaling verlangen. Deze aanbetaling bedraagt, voor zover er in het afzonderlijke geval niets anders is overeengekomen, 15% van de totale prijs van de accommodatie en geboekte aanvullende prestaties. 
5.3 Betalingen in vreemde valuta en met verrekeningscheque zijn niet mogelijk. Creditcardbetalingen en betalingen met een EC-kaart zijn slechts mogelijk als dit is overeengekomen of algemeen door bekendmaking door het gastverblijf wordt aangeboden. Betalingen aan het einde van het verblijf zijn niet mogelijk door middel van overschrijving.
5.4 Indien de gast geen of een onvolledige overeengekomen aanbetaling doet, ondanks een aanmaning met termijnstelling van het gastverblijf, heeft het gastverblijf, voor zover het zelf bereid en in staat is om de contractuele prestaties te leveren en er geen wettelijk of contractueel retentierecht van de gast bestaat, het recht om de overeenkomst met de gast te annuleren en hem de annuleringskosten conform punt 6 van deze voorwaarden in rekening te brengen. Deze rechten heeft het gastverblijf niet als de betalingsachterstand niet aan te wijten is aan de gast.

 

6. Annulering en no-show
6.1 In het geval van annulering of no-show blijft de aanspraak van het gastverblijf op betaling van de overeengekomen accommodatieprijs inclusief het aandeel voor verzorging en de kosten voor aanvullende prestaties bestaan. 
6.2 Het gastverblijf dient er in het kader van de normale bedrijfsvoering naar te streven een andere gebruiksmogelijkheid voor de accommodatie te vinden, zonder daarbij verplicht te zijn tot bijzondere inspanningen en rekening houdend met het bijzondere karakter van de geboekte accommodatie (bijv. kamer met rookverbod, familiekamer).
6.3 De gastheer dient zich voor een andere bezetting en, indien dit niet mogelijk is, voor bespaarde kosten te laten compenseren. 
6.4 Volgens de door de rechtspraak erkende percentages voor de bepaling van bespaarde kosten dient de gast dan wel de opdrachtgever aan het gastverblijf de volgende bedragen te betalen, telkens met betrekking tot de volledige prijs van de accommodatie (inclusief alle bijkomende kosten), maar zonder rekening te houden met eventuele openbare heffingen zoals toeristen- of kuurbelastingen:
• Bij vakantiewoningen/accommodaties zonder verzorging    90%    
• Bij overnachting/ontbijt                80%
• Bij halfpension                    70%
• Bij volpension                    60%
6.5 Het blijft de gast/opdrachtgever uitdrukkelijk voorbehouden om jegens het gastverblijf aan te tonen, dat diens bespaarde kosten wezenlijk hoger zijn dan de hiervoor berekende aftrek, dan wel dat een ander gebruik van de accommodatie of van andere prestaties heeft plaatsgevonden. In het geval dat iets dergelijks wordt aangetoond is de gast of opdrachtgever slechts verplicht het desbetreffende lagere bedrag te betalen.
6.6 Sluiten van een annuleringsverzekering en een verzekering voor dekking van de repatriëringskosten wordt dringend aanbevolen. 
6.7 De annuleringsverklaring dient om boekingstechnische redenen te worden gericht aan ET (niet aan het gastverblijf) en dient in het belang van de gast schriftelijk plaats te vinden. 

 

7. Aankomst en vertrek
7.1 De aankomst van de gast dient plaats te vinden op het overeengekomen tijdstip, zonder bijzondere afspraak uiterlijk om 18.00 uur.
7.2 Voor latere aankomsten geldt:
De gast is verplicht om het gastverblijf uiterlijk op het overeengekomen tijdstip van aankomst mee te delen of hij met vertraging aankomt, of de geboekte accommodatie bij een verblijf van meerdere dagen pas wil betrekken op een volgende dag. 
Indien geen tijdige mededeling plaatsvindt, heeft het gastverblijf het recht om de accommodatie anders te bezetten. Voor de tijd van niet-bezetting zijn de bepalingen in punt 6 van toepassing. 
Indien de gast een latere aankomst meedeelt, dient hij de overeengekomen vergoeding, verminderd met bespaarde kosten van het gastverblijf volgens punt 6.4 en 6.5, ook te betalen voor de tijd waarin de accommodatie niet bezet was, tenzij het gastverblijf contractueel of wettelijk verantwoordelijk te houden is voor de redenen van latere bezetting.
7.3 De gast dient zijn accommodatie op het overeengekomen tijdstip te verlaten, zonder bijzondere afspraak uiterlijk om 12.00 uur op de vertrekdag. Bij niet-tijdige ontruiming van de accommodatie kan het gastverblijf een dienovereenkomstige vergoeding van extra kosten verlangen. Het blijft het gastverblijf voorbehouden om verdergaande schadevergoeding te vorderen.

 

8. Plicht van de klant tot melding van gebreken, meebrengen van dieren, opzegging door het gastverblijf
8.1 De gast is verplicht om optredende gebreken en storingen onmiddellijk mee te delen aan het gastverblijf en herstel te verlangen. Een melding van gebreken die alleen aan ET wordt gedaan, is niet toereikend. Indien de melding van gebreken verwijtbaar achterwege blijft, kunnen aanspraken van de gast geheel of gedeeltelijk komen te vervallen.
8.2 De gast kan de overeenkomst alleen bij aanzienlijke gebreken of storingen opzeggen. Hij dient het gastverblijf in het kader van de melding van het gebrek eerst een redelijke hersteltermijn te stellen, tenzij herstel onmogelijk is, door het gastverblijf wordt geweigerd of indien onmiddellijke opzegging door een bijzonder voor het gastverblijf duidelijk belang van de gast feitelijk gerechtvaardigd is of indien om dergelijke redenen voortzetting van het verblijf feitelijk niet van de klant kan worden verlangd.
8.3 Voor het meebrengen van huisdieren geldt:
Het meenemen en onderbrengen van huisdieren in de accommodatie is alleen toegestaan in geval van een uitdrukkelijke desbetreffende afspraak, als het gastverblijf deze mogelijkheid in de offerte aanbiedt. 
De gast is in het kader van dergelijke afspraken verplicht waarheidsgetrouw gegevens te verstrekken over soort en grootte. 
Niet-nakoming hiervan kan het gastverblijf het recht tot buitengewone opzegging van de accommodatieovereenkomst geven. 
Het onaangekondigd meebrengen van huisdieren of onjuiste gegevens over soort en grootte geven het gastverblijf het recht om het betrekken van de accommodatie te weigeren, de accommodatieovereenkomst op te zeggen en annuleringskosten volgens punt 6 van deze voorwaarden in rekening te brengen.

 

9. Beperking van de aansprakelijkheid
9.1 De aansprakelijkheid van het gastverblijf die voortvloeit uit de accommodatieovereenkomst volgens § 536a BGB voor schade die niet veroorzaakt wordt door schending van een wezenlijke plicht, die vervuld dient te worden voor de behoorlijke uitvoering van de accommodatieovereenkomst of waarvan schending verwezenlijking van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt, of door letsel aan leven, lichaam en gezondheid, is uitgesloten, tenzij dit het gevolg is van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim van het gastverblijf of een wettelijke vertegenwoordiger of medewerkers van het gastverblijf. 
9.2 De aansprakelijkheid van de exploitant van het gastverblijf voor meegebrachte zaken conform §§ 701 e.v. BGB blijft door deze regeling onverlet.
9.3 Het gastverblijf is niet aansprakelijk voor wanprestaties als de desbetreffende diensten tijdens het verblijf van de gast/opdrachtgever duidelijk slechts bemiddeld werden als diensten van derden (bijv. sportevenementen, theaterbezoeken, tentoonstellingen, enz.). Hetzelfde geldt voor diensten van derden die samen met de boeking van de accommodatie werden bemiddeld, voor zover deze in de offerte dan wel in de boekingsbevestiging uitdrukkelijk zijn aangegeven als prestaties van derden.

 

10. Verjaring
10.1 Contractuele aanspraken van de gast/opdrachtgever jegens het gastverblijf, die voortvloeien uit de accommodatieovereenkomst, of van ET, die voortvloeien uit de bemiddelingsovereenkomst, wegens schade door letsel aan leven, lichaam of gezondheid inclusief contractuele aanspraken op smartengeld, die het gevolg zijn van hun nalatig plichtsverzuim of opzettelijk of nalatig plichtsverzuim van hun wettelijke vertegenwoordigers of medewerkers, verjaren na drie jaar. Dit geldt ook voor aanspraken op vergoeding van overige schade die te wijten is aan opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim van het gastverblijf, dan wel ET of uit opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim van hun wettelijke vertegenwoordigers of medewerkers.
10.2 Alle overige contractuele aanspraken verjaren na 1 jaar.
10.3 De verjaring als bedoeld in de voorgaande bepalingen begint steeds op het einde van het jaar, waarin de aanspraak is ontstaan en de gast/opdrachtgever van omstandigheden waarop de aanspraak is gebaseerd en het gastverblijf dan wel ET als schuldenaar hiervan kennisneemt of zonder grove nalatigheid had moeten nemen. Indien de laatste dag van de termijn op zondag, een op de plaats van het voorval nationaal erkende algemene feestdag of een zaterdag valt, komt in de plaats van een dergelijke dag de volgende werkdag
10.4 Indien er tussen de gast en het gastverblijf dan wel ET onderhandelingen gaande zijn over de geldend gemaakte aanspraken of de omstandigheden waarop de aanspraak gebaseerd is, wordt de verjaring geschorst, totdat de gast of het gastverblijf dan wel ET voortzetting van de onderhandelingen weigert. De hierboven genoemde verjaringstermijn van een jaar treedt op zijn vroegst 3 maanden na het einde van de schorsing in.

 

11. Bijzondere regelingen in verband met pandemieën (in het bijzonder het coronavirus)
11.1 De partijen komen overeen dat de desbetreffende dienstverlener de overeengekomen reisdiensten altijd uitvoert in naleving van en overeenstemming met de op het desbetreffende reistijdstip geldende officiële richtlijnen en voorschriften.
11.2. De reiziger gaat ermee akkoord passende gebruiksvoorwaarden of -beperkingen van de dienstverlener in acht te nemen bij het gebruik van reisdiensten en in geval van optredende typische ziektesymptomen de reisleiding en de dienstverlener hier onmiddellijk van in kennis te stellen.

 

12. Informatie over alternatieve geschillenbeslechting; recht en jurisdictie
12.1 Het gastverblijf en ET wijzen er met het oog op de wet inzake geschillenbeslechting voor consumenten op dat door publicatie van deze accommodatievoorwaarden het gastverblijf en ET niet verplicht zijn deel te nemen aan de geschillenbeslechting voor consumenten en dat het gastverblijf en ET niet deelnemen aan een vrijwillige geschillenbeslechting voor consumenten. Voor zover deelname aan een geschillenbeslechting voor consumenten voor het gastverblijf en/of ET verplicht mocht worden, informeren zij de gast/consument hierover op gepaste wijze. Het gastverblijf en ET wijzen voor alle overeenkomsten die in het elektronische rechtsverkeer zijn gesloten op het Europese online geschillenbeslechtingsplatform https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
12.2 Op de contractuele verhouding tussen de gast dan wel de opdrachtgever en het gastverblijf of ET is uitsluitend Duits recht van toepassing. Hetzelfde geldt voor de verdere rechtsverhouding.
12.3 Indien bij ontvankelijke rechtsvorderingen van de gast dan wel de opdrachtgever jegens het gastverblijf of ET in het buitenland voor diens principiële aansprakelijkheid geen Duits recht wordt toegepast, is ten aanzien van de rechtsgevolgen, in het bijzonder met betrekking tot de aard, omvang en hoogte van de aanspraken van de gast/klant uitsluitend Duits recht van toepassing.
12.4 De gast of de opdrachtgever, kunnen het gastverblijf of ET alleen in diens plaats van vestiging dagvaarden.
12.5 Voor rechtsvorderingen van het gastverblijf dan wel ET jegens de gast dan wel de opdrachtgever is de woonplaats van de klant maatgevend. Voor rechtsvorderingen jegens gasten dan wel opdrachtgevers, die handelaars, publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersonen zijn, dan wel personen zijn die hun woonplaats/vestigingsplaats of gewoonlijke verblijfplaats in het buitenland hebben, of wiens woonplaats/vestigingsplaats of gewoonlijke verblijfplaats ten tijde van de dagvaarding niet bekend is, wordt als rechtbank de plaats van vestiging van het gastverblijf overeengekomen.
12.6 De voorgaande bepalingen zijn niet van toepassing indien en voor zover op het contract van toepassing zijnde, dwingende bepalingen van de Europese Unie of andere internationale bepalingen van toepassing zijn. 
 

© auteursrechtelijk beschermd; Noll & Hütten Rechtsanwälte, Stuttgart | München 2004-2021

De bemiddelende dienst is:
Eifel Tourismus (ET) GmbH
vertreten durch: Klaus Schäfer
Telefon: +49 (0) 6551 96 56 0
Fax: +49 (0) 6551 96 56 96
E-Mail: info@eifel.info
Internet: www.eifel.info

 

Standaard formulier voor de informatie van reizigers bij een forfaitaire reis volgens § 651 van het BGB (Duits burgerlijk wetboek)

Bij de hier aangeboden combinatie van reisdiensten gaat het om een forfaitaire reis in het kader van de richtlijn (EU) 2015/2302.
Daarom kunt u gebruik maken van alle EU-rechten, die van toepassing zijn op forfaitaire reizen. Eifel Tourismus (ET) GmbH draagt de volledige verantwoordelijkheid over de wettelijk voorgeschreven bescherming voor de terugbetaling van uw betalingen voor het geval dat de transport is inbegrepen in de forfaitaire reis, voor het waarborgen van uw retour in het geval van een insolventie.
De belangrijkste rechten volgens richtlijn (EU) 2015/2302

 • De reizigers ontvangen alle belangrijke informatie over de forfaitaire reis voor het afsluiten van de forfaitaire reisovereenkomst.
 • Er is altijd minstens een exploitant aansprakelijk voor het correct leveren van alle in de overeenkomst inbegrepen reisdienstverleningen
 • De reizigers ontvangen een telefoonnummer voor noodgevallen of informatie over een contact, waar ze de reisorganisator of het reisbureau kunnen contacteren.
 • De reizigers kunnen de forfaitaire reis, binnen een passende termijn en eventueel verbonden met extra kosten, overdragen aan een andere persoon.
 • De prijs van de forfaitaire reis mag alleen worden verhoogd, als bepaalde kosten (bijvoorbeeld kosten voor de brandstof) worden verhoogd en als dit uitdrukkelijk is overeengekomen in het contract, en in ieder geval tot op zijn laatst 20 dagen voor het begin van de forfaitaire reis. Als de prijsverhoging 8% van de prijs van de forfaitaire reis overstijgt, kan de reiziger de overeenkomst ontbinden. Als een reisorganisator het recht op een prijsverhoging heeft voorbehouden, heeft de reiziger het recht op een prijsverlaging, als de overeenkomstige kosten afnemen.
 • De reizigers kunnen zonder betaling van de kosten voor een ontbinding, de overeenkomst ontbinden en krijgen de volledige kosten gerestitueerd, als een van de essentiële componenten van de forfaitaire reis, afgezien van de prijs, duidelijk worden veranderd. Als de voor de forfaitaire reis verantwoordelijke ondernemer de forfaitaire reis voor begin van de reis opzegt, hebben de reizigers het recht op een kostenvergoeding en eventueel ook een vergoeding.
 • De reizigers kunnen in geval van buitengewone omstandigheden voor het begin van de forfaitaire reis zonder betaling van de kosten voor een ontbinding de overeenkomst ontbinden, bijvoorbeeld als er op de plaats van bestemming ernstige veiligheidsproblemen bestaan, die de forfaitaire reis waarschijnlijk kunnen beïnvloeden.
 • Bovendien kunnen reizigers te allen tijde voor begin van de forfaitaire reis tegen betaling van een gepaste en redelijke onkostenvergoeding de overeenkomst verbinden.
 • Als na het begin van de forfaitaire reis belangrijke bestanddelen van de forfaitaire reis niet in overeenstemming met de overeenkomst worden uitgevoerd, dient men de reiziger passende andere maatregelen zonder extra kosten aan te bieden. De reiziger kan zonder betaling van de kosten voor een ontbinding de overeenkomst ontbinden (in de Bondsrepubliek Duitsland wordt dit recht 'opzegging' genoemd), als de diensten niet overeenkomstig de overeenkomst worden geleverd en dit een duidelijke invloed heeft op de levering van de contractueel overeengekomen forfaitaire diensten en de reisorganisator het verzuimd, uitkomst te bieden.
 • De reiziger heeft het recht op een prijsvermindering en/of schadevergoeding, als de diensten van de reis niet of niet correct werden geleverd.
 • De reisorganisator biedt de reiziger hulp, als deze zich in moeilijkheden bevindt.
 • Voor het geval dat de reisorganisator faillissement heeft aangemeld, worden betalingen gerestitueerd. Als er sprake is van faillissement van de reisorganisator of, voor zover eenduidig, de reisbemiddelaar na begin van de forfaitaire reis, en als het transport onderdeel uitmaakt van de forfaitaire reis, wordt de terugreis van de reizigers gewaarborgd. Eifel Tourismus (ET) GmbH heeft een faillissementsverzekering afgesloten bij HanseMerkur Reiserversicherung AG. De reizigers kunnen contact opnemen met deze instantie, als zij diensten op basis van het faillissement van Eifel Tourismus (ET) GmbH worden geweigerd. HanseMerkur Reiseversicherung AG, Siegfried-Wedells-Platz 1, 20345 Hamburg, Tel. +49 40 53799360, insolvenz@hansemerkur.de

Website, waarop de richtlijn (EU) 2015/2302 in de naar de nationale wetgeving omgezette vorm te vinden is.

mehr lesen

Inhoud delen: